Kårvalsprogrammet 2017

1. Kvalitativ undervisning – inte magisterproduktion!

Åbo Akademi bör satsa mera på att bygga upp en mångsidig och kvalitativ, på forskning baserad, undervisning, istället för att reducera universitetet till en magisterfabrik där de studerandes undervisnings- och inlärningsupplevelser kommer på andra plats. En bredare kandidatexamen får inte genomföras till priset av att de mindre ämnena lider.

2. Påverkan och genomskinlighet inom Åbo Akademi

Åbo Akademis Studentkårs uppgift är att se till att vi studerande hörs och tas i beaktande inom Åbo Akademis beslutsfattande. Men studentkåren bör även se till att vårt universitet fungerar på ett ekologiskt hållbart, jämlikt och öppet sätt.

 • Undervisningen bör vara av god kvalitet och Åbo Akademi bör stå emot det höga trycket på så kallade ”olönsamma” ämnen. Studentkåren bör arbeta för att inget ämne läggs ner inom ÅA.
 • För att universitetsutbildning verkligen ska vara avgiftsfri för alla bör studiematerial och böcker vara lättillgängligt. Det bör finnas tillräckligt mycket böcker på biblioteken för åtminstone de obligatoriska kurserna. Ingen ska behöva betala extra för studiematerial.

3. Vi behöver en tillräcklig utkomst

Studerande som lever på studiestöd lever idag rejält under fattigdomsgränsen. Studiestödets storlek är även en fråga om psykisk hälsa. Studiestödet bör vara tillräckligt stort för att möjliggöra heltidsstudier.

 • Livet utanför studierna ska inte gå ut på att finansiera själva studierna. Vi ska inte vara tvungna att arbeta vid sidan om studierna, eftersom studierna lider av detta.
 • Studerande har rättigheter också i fråga om välmående och hälsovård. Vi ska inte betala den snabbare examenstidtabellen med vår hälsa. Det bästa sättet att motverka psykiskt illamående och stress är att sätta stopp för det som orsakar dessa. Förkortad studietid leder till att studerande inte kan knyta de kontakter som är till nytta i livet efter studierna.
 • Studentkåren bör arbeta för en rejäl nivåhöjning av studiestödet.
 • Studentkåren bör arbeta för att återgå till det föregående systemet före studiestödsreformen 2017.  Det allmänna bostadstillägget bör slopas och det gamla systemet med studiestödets bostadstillägg skall återinföras.

4. Jämlikhet och öppet beslutsfattande

Studentkåren bör arbeta för en ökad öppenhet och delaktighet i fråga om beslutsfattandet på alla nivåer, såväl inom studentkåren som på ÅA i stort. Jämlikhetsfrågor bör uppmärksammas mångsidigare inom beslutsfattandet, såväl gällande resultat som strukturer.

 • Studentkåren bör sträva till att aktivera sina medlemmar i beslutsfattanden som rör studentkårens verksamhet. Kårmedlemmarna ska ha möjlighet att ta ställning genom enkäter och liknande, och studentkåren bör respektera medlemmarnas åsikter.
 • Studentkåren bör arbeta för att jämställdhetsundersökningar och -planer görs och följs även på institutionsnivå. Jämlikhetsplaner och -undersökningar bör leda till konkreta förbättringsåtgärder.
 • Personalen på SHVS bör få bättre färdigheter om hur trans- och interkönade samt icke-heterosexuella patienter ska bemötas.

5. Stoppa kommersialiseringen av universiteten!

Studentkåren bör motverka en ytterligare kommersialisering av universitetet och dess verksamhet. Privata sektorns vinstintresse får inte styra vår utbildning och forskning.

 • I fall studentkåren ansöker om företagssponsorering måste företagen uppfylla kriterier för etik och miljöhänsyn. Oetiska företag ger en ansvarslös bild av studentkåren.
 • Den ökade privata finansieringen av universitetens ekonomi har haft negativa effekter. Universiteten har lagts i en ojämlik situation och en större vikt på ”lönsamhet” har lyfts fram. Därför bör studentkårerna arbeta för att universitetens basfinansiering tryggas genom statliga medel.
 • Retoriken angående lönsamhet påverkar studierna på ett negativt sätt.

6. Universitetsutbildning är en rättighet som inte realiseras för alla

Universitetsutbildningen måste utvecklas i en riktning där den inte längre är ett socioekonomiskt arvegods. Även om andelen manliga och kvinnliga studerande inom Åbo Akademi är relativt jämlikt fördelad så finns det ett strukturellt problem inom förvaltningen. Ju högre upp i hierarkin man kommer desto mindre kvinnor finns representerade.

7.Modernisering av utbildningsmetoder

Det har varit en utdragen diskussion om processen att byta ut MinPlan. MinPlan är föråldrat och bör förnyas eller ersättas med ett fungerande system omgående!

 • När MinPlan ersätts av det nya systemet, bör processen vara smidig. Den undervisande personalen bör utbildas i användandet av det nya systemet.
 • Åbo Akademi bör inkludera nya varierande undervisningsformer med tanke på att människor är olika och lär sig på olika sätt. Studerande och forskare bör uppmuntras till att pröva nya kanaler för alternativa studiesätt, och exempelvis studiecirkelverksamhet bör utvidgas och användas mer. Alternativa former av studier bör ges studiepoäng.

8. Miljöhänsyn

ÅAS och ÅA bör uppmärksamma den tyngd som miljöfrågor och klimatneutralitet har. Dessutom bör all verksamhet genomsyras av ett hållbart tänkande.

 • ÅAS bör arbeta för att Åbo Akademi ska bli ett rättvisemärkt universitet och som första steg bör rättvisemärkta produkter användas mer inom ÅAS egna evenemang och kårrestauranger.
 • Förutom fler rättvisemärkta produkter bör kårrestaurangerna fortsätta utveckla serveringen av närproducerad och vegetarisk/vegansk mat.
 • Stadsplaneringen bör utvecklas på cyklisternas och kollektivtrafikens villkor, inte privatbilismens.

9. Kårhuset – inte bara årsfester

Studentkårens främsta uppgift är att bevaka samtliga studerandens intressen och göra deras liv bättre. Av de evenemang som ordnas ska fokus ändå ligga på avgiftsfri, lättillgänglig verksamhet för alla kåreniter. Användningen av Kårhuset bör göras tillgängligare för alla.

10. Påverkan lokalt och nationellt

Studentkåren bör vara en modig och radikal samhällelig aktör, som tar ställning i olika frågor som berör studerande samt representerar de studerande i nationella och kommunala frågor.