Verksamheten

Vad vill du veta mera om?


ÅGV & Vänsterförbundet


Åbo Gröna Vänster är en av många medlemsföreningar under Vänsterförbundet i Åbo (Åbovänstern). Observera att vi är den enda svenskspråkiga medlemsföreningen under Åbovänstern och därför  är vår verksamhet huvudsakligen svenskspråkig.

Av olika skäl har ÅGV även arrangerat evenemang både på engelska och finska på grund av samarbete med andra politiska organisationer eller politiskt aktiva personer.

Föreningens syfte är inte endast att arrangera evenemang för våra medlemmar. Som lokal förening under Vänsterförbundet är ÅGV en aktiv del av den politik som förs av partiet. Detta uppnås bland annat genom samarbete med Vänsterförbundet i Åbo och Vänsterförbundet i Egentliga Finland. VF i Åbo är Vänsterförbundets kommunala organisation i Åbo, och VF i Egentliga Finland är distriktorganisationen.

Som medlem i Åbo gröna vänster och Vänsterförbundet har du rätt att representera oss på den kommunala organisationens och distriktorganisationens egna möten. Du har även rätt att fungera som representant på Vänsterförbundets partikongress (partimöte) som hålls vart tredje år. Genom att bli medlem har du således möjlighet att vara med och påverka den politik som förs av Vänsterförbundet!

Medlemskap är inget krav för att delta i vår egen verksamhet. Alla möten och evenemang som ÅGV arrangerar är öppna för alla intresserade och vi informerar om dem via vår händelsekalender, bloggen samt övriga kanaler. Bläddra ner till relevant rubrik för mera information angående medlemskap, möten och evenemang.

Vi är dessutom verksamma inom kårpolitiken vid Åbo Akademi genom vår gruppering i Åbo Akademis studentkår (ÅAS). Observera dock att grupperingen och föreningen ÅGV tekniskt sätt är två skilda organ även om de bär samma namn. ÅGV- grupperingen är officiellt en grupp studerande under studentkåren, och medan grupperingens medlemmar måste vara medlemmar av Kåren så måste de inte vara medlemmar i vår förening. Vi strävar dock efter att aktivt hålla kontakt med grupperingen och erbjuda dem stöd vid behov. Traditionellt har grupperingens medlemmar varit aktiva inom föreningen men det är inget vi kräver av dem.


Medlemskap & representation


Vänsterförbundet i Åbo fungerar som en paraplyorganisation för oss och de andra medlemsföreningarna. På samma sätt fungerar distriktorganisationen som en paraplyorganisation för alla lokala föreningar i Egentliga Finland. Genom att bli medlem i Åbo Gröna Vänster eller en annan medlemsförening så blir du automatiskt medlem i Åbovänstern och distriktorganisationen. För övrigt innebär ett officiellt medlemskap i ÅGV att du är medlem i partiet.

Officiellt medlemskap innebär att du har har rätt att bli vald som representant för ÅGV till varje enskilt föreningsmöte (höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten) som ordnas av VF i Åbo, kretsföreningen eller partiet.

Medlemsföreningar har rätt att skicka en representant för varje tionde medlem i föreningen.Varje representant har en röst i det fall det behöver röstas om ett ärende. När föreningen blir inkallad till ett möte väljer vi de av våra medlemmar som sedan får fullmakt att representera oss på mötet ifråga. Före mötet börjar sker en granskning av fullmakt vilket innebär att medlemmen ifråga säger sitt namn och vilken förening hen representerar när medlemmen kommer till mötesplatsen.

Representanter väljs i första hand på ett av våra egna möten. Alla föreningens medlemmar har lika rätt att representera föreningen. Det vill säga att styrelsemedlemmar inte har någon förkörsrätt. Behovet av representanter annonseras i möteskallelsen och föredragningslistan vilket skickas ut på mejllistan. Ifall alla platser inte kan fyllas på ett möte så väljs resterande platser i efterhand (om möjligt). Alla platser måste inte nödvändigtvis fyllas men det är alltid bra om föreningen har så många representanter som möjligt.

Styrelsen har ansvar för att informera föreningens medlemmar angående alla möjligheter för dem att representera ÅGV. Dock är det medlemmarnas eget ansvar att anmäla intresse, antingen genom att delta på möten eller genom att kontakta oss per mejl. Obs, att ordförande inte har rätt att handplocka medlemmar till föreningsmöten. Som medlem är du berättigad att få informationen angående våra egna möten och deras innehåll, samt att kräva din rätt att få fungera som representant. Ifall det är många som kräver detsamma och det inte finns plats för alla så måste det röstas. Alla medlemmar som deltar på mötet där valet görs har rösträtt i sådant fall.

Övriga organisationer som representanter kan skickas till:

Åbo Gröna Vänster är även medlem i Tigern r.f. som ansvarar över och ger ut tidskriften Ny tid. ÅGV har rätt att skicka en eller flera representanter till deras årsmöten där vår förening har en röst. Detta beror på att ÅGV tidigare har varit aktieägare till Tigern. Numera har de inte längre aktieägare på samma sätt, utan Tigerns delägare har istället uppmanats att bli medlemsföreningar eller medlemmar av deras förening. Vi strävar efter att upprätthålla kontakt med Tigern och delta på deras möten.

Vänsterförbundet är en medlemsorganisation i FBF (Folkets bildningsförbund) som bland annat arrangerar Filosoficafét i Åbo. Eftersom vi är en lokalförening som tillhör Vänsterförbundet har vi rätt att delta på deras årsmöten där vi har en röst för föreningen. På grund av att FBF är en svenskspråkig organisation, och att vi är den enda svenskspråkiga medlemsföreningen i Åbo så går kallelsen ut till oss. Vi strävar efter att upprätthålla kontakt med FBF och att delta på deras möten.


Föreningsmöten & övriga möten


Styrelsen bör sträva efter att regelbundet ordna verksamhet för föreningen och att ÅGV aktivt representeras på de föreningsmöten som hålls av Vänsterförbundet i Åbo, distriktorganisationen samt partiet. För att fatta beslut om den verksamhet som Åbo Gröna Vänster arrangerar eller tar del av så bör föreningens styrelse regelbundet sammankalla egna möten.

Alla medlemmar (och traditionellt även övriga intresserade) är välkomna att delta på varenda möte som föreningen eller styrelsen håller. Observera att föreningen och dess styrelse i princip är två olika juridiska organ, och således är styrelsens möten inte detsamma som föreningens möten (det vill säga årsmöten eller extra insatta medlemsmöten). Medlemmars rätt att delta på såväl styrelsens möten och föreningsmöten är även något som föreningens stadga kräver av oss. Alla möten måste antingen kungöras offentligt eller så måste vi skriftligen bjuda in våra medlemmar att delta. Således har du som medlem laglig rätt att få information angående när och var möten kommer att hållas. Informationen angående styrelsens möten bör vara tillgänglig senast två dygn innan mötet. Observera att endast styrelsen har rösträtt på så kallade styrelsemöten (definieras i stadgan som övriga möten) även om alla av föreningens medlemmar har rätt att delta.

Ett övrigt möte kunde även kallas för ett styrelsemöte men för att tydliggöra att alla medlemmar är välkomna har vi traditionellt använt benämningen övrigt möte (eller helt enkelt möte). Föredragningslista och protokollföring är inget som föreningslagen kräver av möten som inte är föreningsmöten (årsmöten liksom höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten). Observera dock att så länge föreningen följer god förvaltningssed skall alla (även styrelsens) möten protokollföras och en föredragningslista bör alltid vara tillgänglig. Det har du som medlem rätt att kräva av föreningen och dess styrelse.

Förutom övriga möten håller föreningen årligen ett årsmöte bland annat för att välja en ny styrelse för föreningen. Eftersom det handlar om ett föreningsmöte bör styrelsen vara särskilt noggrann med att föreningslagen följs. Lagen specificerar inte hur övriga möten bör hållas men detsamma gäller inte föreningsmöten. Åtminstone föreningens ordförande bör ha läst föreningslagen. Enligt vår stadga måste årsmötet hållas i januari eller senast februari månad. Ett extra insatt medlemsmöte kan hållas när som helst enligt behov. Exempelvis kan ett sådant möte hållas ifall ordförande eller flera av styrelsens medlemmar är tvungna att avgå. Observera dock att samma principer gäller ett extra insatt medlemsmöte som för ett årsmöte. Möteskallelsen med alla nödvändiga bilagor bör vara tillgängligt medlemmarna senast en vecka före mötet för att årsmötet eller medlemsmötet skall vara lagligt sammankallat.

Ifall styrelsen av en eller annan orsak inte lyckas hålla ett lagligt årsmöte inom utsatt tid så är de antingen tvungna att fortsätta vara verksamma tills nästa årsmöte kan hållas eller så kan de sammankalla ett extra insatt medlemsmöte. Ifall föreningens medlemmar känner att styrelsen missbrukar deras makt eller inte sköter deras uppgifter så kan ett extra insatt medlemsmöte sammankallas av en enskild medlem. Detta kräver stöd av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Läs mera om detta i föreningslagen under paragraf 20.


Evenemang & händelser


Åbo gröna vänster arrangerar olika typer av evenemang för våra medlemmar och övriga intresserade. Vi ordnar både regelbundna och oregelbundna evenemang. Vid behov och i mån av möjlighet har vi exempelvis ordnat olika typer av seminarier för att uppmärksamma aktuella ärenden. Vi har också tagit del av och arrangerat verksamhet i samarbete med andra föreningar eller aktiva personer.

Exempel på årliga händelser:

Vänstervindar är ett slags symposium eller med andra ord ett festligt seminarium. Traditionsenligt arrangerar vi Vänstervindar på senhösten. Varje Vänstervindar har ett tema. Vi bjuder in en eller flera talare för att hålla föredrag som berör temat på ett eller annat sätt varefter det följer en diskussion publiken och talaren emellan. Vi har strävat efter att göra tillställningen mera festligt bland annat genom att bjuda på veganska snacks och bakelser. Evenemanget är alltid gratis. Poesiuppläsningen har även alltid varit en programpunkt under Vänstervindar.

Motborgarbladet är en tidskrift som föreningen publicerar varje år. Vi bjuder traditionsenligt in flera olika skribenter, grafiker och poeter för att göra ett bidrag på en eller två sidor (A4 och radavstånd 1,5) till det nya numret av Motborgarbladet. Varje nummer har ett särskilt tema som vi ber att bidragen uppmärksammar. Tidskriften publicerar vi i tid inför första maj både på hemsidan och i tryckt format. I vanliga fall säljer vi det nya numret efter förstamajmarschen. I sådant fall Motborgarbladet inte hinner tryckas i tid inför första maj så publicerar vi utgåvan i första hand på hemsidan (gratis). När Motborgarbladet är färdigtryckt så säljer vi numret vid olika tillfällen i mån av möjlighet. Priset varierar beroende på tryckkostnaderna. Obs, att vi endast säljer tidskriften för att tjäna in kostnaderna.

Efter första maj när Motborgarbladet är färdigtryckt så arrangerar vi i vanliga fall en releasefest för att fira det nya numret. I samband med releasefesten säljer vi alltid nya och gamla utgåvor av bladet. Programmet på releasefesten kan variera beroende på temat. Evenemanget är alltid gratis för alla deltagare.

Alternativa årsfesten (AÅ) är en tradition som föreningen påbörjade 2008 och som återvände till föreningen 2019. Från början arrangerades festen av aktiva studeranden inom föreningen i syfte att skapa ett alternativ till Studentkårens (Åbo Akademi) årsfest. Numera kan festen arrangeras (exempelvis i senvår) för att fira föreningens verksamhet. Festens syfte är att skapa en underhållande tillställning för föreningens medlemmar och alla övriga intresserade.

Naturligtivis är syftet fortfarande att skapa en alternativ tillställning till traditionellt dyra årsfester. AÅ är alltid helt och hållet gratis och vi bjuder på gratis vegansk mat (vanligtvis linssoppa), bröd, bakelser och dricka. Festen bjuder på live musik, poesiuppläsning, tal och olika typer av program beroende på temat. Det är en fest som är en förfest, fest-fest och efterfest på en och samma gång. Inträdet är naturligtvis gratis liksom resten av festen och det finns inte heller någon klädkod. Kom som du är och bli som du vill!

Exempel på regelbundna evenemang:

Läsecirklar är en slags diskussionstillfälle som vi har arrangerat för att ha en form av lättare verksamhet som vi kan erbjuda mera regelbundet. Syftet är att läsa och diskutera om sådana ämnen som vi själva känner att vi vet lite om. På ett möte bestämmer vi oss för en bok och ett kapitel för att läsa varefter vi träffas vid något skede på en allmän plats för att diskutera kapitlet. För intresserade deltagare har det aldrig varigt ett krav att läsa kapitlet men det underlättar naturligtvis diskussionen.

Filmkvällar kan hållas istället för Läsecirklar i syfte att diskutera ett aktuellt ämne. Efter filmen eller dokumentären har visats så kan en diskussion hållas bland deltagarna.

Exempel på verksamhet som vi tar del av:

Den typ av verksamhet som vi tar del av kan vara mera eller mindre regelbundet. Det kan handla om olika demonstrationer, första majtåget, Gulnäbbsakademin och andra aktuella händelser. Första majtåget har vi årligen tagit del av tillsammans med Vänsterförbundet i Åbo. Gulnäbbsakademin är främst menat för specialföreningar som tillhör Studentkåren i Åbo Akademi, och ÅGV är inte en sådan förening. Vi har dock traditionsenligt deltagit i händelsen för att marknadsföra föreningen och vår gruppering. Förutsättningen för att delta i Studentkårens evenemang är naturligtvis att det finns studeranden i ÅGV som har möjlighet och vilja att delta.

Exempel på demonstrationer som vi har organiserat tillsammans med andra organisationer och föreningar är en kvinnodagsdemonstration i Åbo, och Åbo utan nazister -demonstrationen. Olika typer av demonstrationer som vi tidigare har tagit del av är marscher mot rasism & sexism, samt demonstrationer för att uppmärksamma klimatförändringen. För övrigt har vi årligen deltagit på Åbo Pride -demonstrationståget.

Oregelbunden verksamhet:

För det sista är det inte hugget i sten att vi inte kan ordna något förutom det nämnda (så länge det inte överskrider den budget som fastställs under årsmötet). Lillajulsfester har vi exempelvis ordnat både själva och i samarbete med andra föreningar. Som medlem eller utomstående är det alltid fritt fram att föreslå verksamhet. Föreslaget kommer att behandlas under ett möte.

Titta på händelsekalendern eller bloggen ifall du vill se vad för evenemang som vi har ordnat tidigare (navigera uppåt i händelsekalendern för att se tidigare händelser)


Förtroendeuppdrag & val


Som medlem i ÅGV kan vi föreslå dig till ett förtroendeuppdrag som berör Vänsterförbundet, Åbovänstern (VF i Åbo) eller distriktorganisationen. Vem föreningen föreslår till uppdraget väljer vi själva men det är inte vi som väljer medlemmen till uppdraget. Naturligtvis kan vi inte föreslå en medlem för ett uppdrag utan tillstånd av personen ifråga.

Valet sker på ett övrigt möte eller föreningsmöte som kan hållas av Vänsterförbundet i Åbo, Åbovänsterns kommunalutskott, distriktorganisationen eller partiet. När och hur valet görs beror på uppdraget ifråga. Obs, att kommunalutskottet i princip fungerar som en styrelse för Vänsterförbundet i Åbo. Deras uppgift är att kartlägga Åbovänsterns kommunalpolitiska linje och bestämma om övriga ärenden som angår den kommunala organisationen.

Dessa förtroendeuppdrag kan handla om allt från att bli styrelsemedlem till ordförande eller viceordförande för organisationen ifråga. Under Åbovänsterns höstmöte kan vi exempelvis föreslå medlemmar till kommunalutskottet. Under höstmötet kan vi naturligtvis även föreslå en medlem för att bli ordförande för Vänsterförbundet i Åbo (och därmed också kommunalutskottet). Detsamma gäller distriktorganisationen.

Som medlem av föreningen har du även förmåga att ställa upp i val som till exempel kommunalvalet. I det fall det handlar om ett kommunalval är det inte för oss du ställer upp utan det är den kommunala organisationen (Vänsterförbundet i Åbo). Dock strävar vi naturligtvis efter att stöda de av våra medlemmar som ställer upp i val. Samtidigt strävar vi efter att samarbeta med resten av Vänsterförbundet och uppmärksamma de aktuella valen samt partiets kandidater.

Vid riksdagsval så kan vi nominera en eller flera av våra medlemmar för att väljas till kandidatlistan för Egentliga Finland. Själva valet görs på ett möte som hålls av distriktorganisationen. Före distrikt- mötet så hålls en medlemsomröstning vars syfte är att vägleda de val som kommer att göras under mötet. Obs, att mötet i princip kan välja att ignorera medlemsomröstningen. I sådant fall röstar representanterna på mötet om vilka medlemmar som skall väljas till kandidatlistan. I vanliga fall så väljer representanterna dock att följa medlemsomröstningen.

Vi informerar även angående övriga förtroendeuppdrag som berör Vänsterförbundet. Exempelvis finns det flera svenskspråkiga nämnder inom Åbo stad som representeras av Vänsterförbundet bland andra partier. Arvode ingår i dylika uppdrag. En del av arvodet går till partiet (partiskatt) och en del av partiskatten returneras till den lokala föreningen som medlemmen ifråga tillhör. Det vill säga att om du som medlem i ÅGV har ett förtroendeuppdrag med arvode inom Vänsterförbundet, betalas en del av partiskatten årligen ut från partiet till ÅGV.