Verksamheten

Åbo Gröna Vänster är en av många medlemsföreningar under Vänsterförbundet i Åbo. Observera att vi är den enda svenskspråkiga medlemsföreningen och därför  är vår verksamhet huvudsakligen svenskspråkig.

Vi har av olika skäl även arrangerat evenemang både på engelska och finska på grund av samarbete med andra politiska organisationer eller politiskt aktiva personer.

Föreningens syfte är inte endast att arrangera evenemang för våra medlemmar. Vi tar även del i den kommunala politiken genom Vänsterförbundet i Åbo som är Vänsterförbundets kommunala organisation i Åbo.

Som medlem i Åbo gröna vänster och Vänsterförbundet har du rätt att representera oss på den kommunala organisationens (Vänsterförbundet i Åbo) och kretsföreningens (Egentliga Finlands Vänsterförbund) egna möten. Genom att bli medlem har du alltså en möjlighet att påverka Vänsterförbundets politiska verksamhet!

Medlemskap är inget krav för att delta i vår verksamhet eller i Vänsterförbundets Verksamhet. Alla möten och evenemang som ÅGV arrangerar är öppna för alla intresserade och vi informerar om dem via vår händelsekalender, via bloggen och via övriga kanaler. För mera information angående möten och evenemang blädda neråt på den här sidan.

Vi är dessutom verksamma inom kårpolitiken vid Åbo Akademi genom vår gruppering i Åbo Akademis studentkår. Observera dock att grupperingen och föreningen ÅGV är två skilda enheter även om de bär samma namn. Vi strävar dock att aktivt hålla kontakt med grupperingen och erbjuda dem stöd vid behov.

Mera om medlemskap

Mera om vår ÅAS fullmäktige gruppering

 

Tillhörighet och representation

Vänsterförbundet i Åbo fungerar som en paraplyorganisation för oss och de andra medlemsföreningarna. Således tillhör du VF i Åbo genom att bli medlem i ÅGV eller någon av de andra medlemsföreningarna.

Det innebär att du som medlem har rätt att väljas för att representera Åbo gröna vänster för varje enskilt föreningsmöte (höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten) som VF i Åbo eller kretsföreningen ordnar.

Medlemsföreningar har rätt att skicka en representant för varje tionde medlem i föreningen.Varje representant har en röst i det fall det blir röstning. I det fall vi blir inkallade till ett möte väljer vi de av våra medlemmar som sedan får fullmakt att representera oss på mötet ifråga.

Representanter väljs på ett av våra möten. Medlemmar har lika stor rätt att representera ÅGV som styrelsemedlemmar. Styrelsen ansvarar alltså för att föreningens medlemmar är informerade om sina möjligheter att representera föreningen. Dock är det medlemmarnas eget ansvar att anmäla intresse att representera, antingen genom att delta på möten eller genom att kontakta oss per mejl.

Åbo gröna vänster är även delägare i Tigern rf som ansvarar över och ger ut tidskriften Ny tid. ÅGV har rätt att skicka en eller flera representanter till Tigern r.f:s årsmöten där vi har en röst för föreningen.

Vänsterförbundet är medlemsförening i FBF (Folkets bildningsförbund) som bland annat arrangerar Filosoficafét i Åbo. Eftersom vi är en lokalförening som tillhör Vänsterförbundet har vi rätt att delta på deras årsmöten där vi har en röst för föreningen.

Mera om Vänsterförbundet i Åbo

Mera om Folkets bildningsförbund

Mera om Tigern

 

Allmänna möten och föreningsmöten

Inom styrelsen strävar vi efter att ordna regelbunden verksamhet och att aktivt delta på föreningsmöten som Vänsterförbundet i Åbo eller kretsföreningen ordnar. För att fatta beslut om den verksamhet som föreningen arrangerar eller tar del av håller styrelsen regelbundet möten.

Alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna att delta på föreningens möten. Det är också något som vår stadga kräver av oss. Möten måste antingen kungöras offentligt eller så måste vi skriftligen bjuda in våra medlemmar att delta. Således har du som medlem laglig rätt att få information angående när och var möten kommer att hållas. Informationen bör vara tillgänglig senast två dygn innan mötet. Observera att du som medlem har rösträtt ifall det uppstår en sådan situation under mötet att röstning blir aktuell.

Allmänna möten fungerar i princip som ett styrelsemöte men eftersom våra möten är öppna för allmänheten använder vi benämningen allmänt möte. Föredragningslista och protokollföring är inget som föreningslagen kräver av möten som inte är föreningsmöten (årsmöten, höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten). Observera dock att följer föreningen god förvaltningssed skall alla möten protokollföras och en föredragningslista bör alltid vara tillgänglig. Det har du som medlem rätt att kräva av föreningen.

Förutom allmänna möten håller föreningen årligen ett årsmöte för att bland annat välja en ny styrelse för föreningen. Eftersom det handlar om ett föreningsmöte bör styrelsen vara nogrann att föreningslagen följs till punkt och pricka. Enligt vår stadga bör årsmötet hållas i januari eller senast februari månad. Ett medlemsmöte kan hållas när som helst enligt behov. Observera dock att samma principer gäller ett medlemsmöte som ett årsmöte. Möteskallelsen med alla nödvändiga bilagor bör vara tillgängligt medlemmarna senast en vecka före mötet för att årsmötet eller medlemsmötet skall vara lagligt sammankallad.

Se vår stadga

Se föreningslagen

Se föreningsresursen (kompletterar föreningslagen med nödvändig information)

 

Evenemang och händelser

Åbo gröna vänster ordnar olika typer av evenemang för medlemmar och andra intresserade. Vi ordnar både regelbundna och oregelbundna evenemang. Vid behov och i mån av möjlighet har vi till exempel ordnat olika typer av seminarier för att uppmärksamma aktuella ärenden. Vi har också tagit del av och ordnat verksamhet i samarbete med andra föreningar eller aktiva personer.

Årliga evenemang: Vänstervindar och Motborgarbladet

Vänstervindar är ett slags symposium eller med andra ord ett mera festligt seminarium. Traditionsenligt arrangerar vi Vänstervindar på senhösten. Varje Vänstervindar har ett tema. Vi bjuder in en eller flera talare för att hålla föredrag som berör temat på något sätt varefter det följer en diskussion publiken och talaren emellan.

Motborgarbladet är ett fanzine som föreningen publicerar varje år. Vi bjuder traditionsenligt in flera olika skribenter, grafiker och poeter för att göra något bidrag på en eller två sidor till Motborgarbladet. Varje Motborgarblad har ett särskilt tema som vi ber att skribenterna bland annat uppmärksammar. När fanzinet är färdig att tryckas arrangerar vi en releasefest för att fira det nya numret av Motborgarbladet. Samtidigt säljer vi både nya och gamla utsläpp av Motborgarbladet för att tjäna in kostnaderna för att trycka fanzinet.

Regelbundna evenemang

Läsecirklar är en slags diskussionstillfälle som vi har arrangerat för att ha en form av lättare verksamhet som vi kan erbjuda mera regelbundet. Syftet är att läsa och diskutera om sådana ämnen som vi själva känner att vi vet lite om. På ett möte bestämmer vi oss för en bok och ett kapitel för att läsa varefter vi träffas vid något skede på en allmän plats för att diskutera kapitlet. För intresserade deltagare har det aldrig varigt ett krav att läsa kapitlet men det underlättar förstås diskussionen.

Exempel på verksamhet som vi tar del av är aktuella demonstrationer, första majtåget, Gulnäbbsakademin och andra aktuella händelser. Första majtåget har vi årligen tagit del av tillsammans med Vänsterförbundet i Åbo. Gulnäbbsakademin är främst för specialföreningar som tillhör Studentkåren i Åbo Akademi och ÅGV är inte en sådan förening. Vi har dock traditionsenligt deltagit för att marknadsföra föreningen och vår gruppering så länge det har funnits studeranden inom föreningen som har möjlighet eller vilja att delta.

För det sista är det inte hugget i sten att vi inte kan ordna något förutom det nämnda (så länge det inte överskrider den budget som fastställs under årsmötet). Lillajulsfester har vi till exempel ordnat både själva och i samarbete med andra föreningar. Som medlem eller utomstående är det alltid fritt fram att föreslå verksamhet. Föreslaget kommer att behandlas under ett möte.

Se händelsekalendern eller bloggen angående evenemang som vi har ordnat tidigare (scrolla uppåt i händelsekalendern för att se tidigare evenemang)

Föreslå en händelse

Se våra fotoalbum

 

Förtroendeuppdrag och val

Som medlem i ÅGV kan vi föreslå dig till ett förtroendeuppdrag inom Vänsterförbundet i Åbo eller kretsföreningen. Detta sker under ett föreningsmöte som VF i Åbo eller kretsföreningen håller och självklart kan vi inte föreslå en medlem för ett uppdrag utan tillstånd av medlemmen ifråga.

Dessa uppdrag kan handla om allt från ordförande, viceordförande till övriga poster inom styrelsen för föreningen ifråga. Under Åbovänsterns höstmöte kan vi även föreslå medlemmar till kommunalutskottet vars uppgift är att kartlägga paraplyföreningens kommunalpolitiska linje, och för övrigt bestämma om ärenden som gäller den kommunala organisationen (Vänsterförbundet i Åbo). Kommunalutskottet fungerar i princip som en styrelse för VF i Åbo.

Som medlem har du även förmåga att ställa upp i val som till exempel kommunalvalet. I det fall det handlar om ett kommunalval är det inte för oss du ställer upp utan det är den kommunala organisationen (Vänsterförbundet i Åbo). Dock stöder vi och informerar våra medlemmar i det fall det är aktuellt med ett val som berör Vänsterförbundet.

Vi informerar även angående övriga förtroendeuppdrag inom Vänsterförbundet. Exempelvis finns det flera svenskspråkiga nämnder inom Åbo stad som representeras av Vänsterförbundet. Arvode ingår i dylika uppdrag. En del av arvodet går till partiet (partiskatt) och en del av partiskatten returneras till den lokala föreningen som medlemen ifråga tillhör. Det vill säga att om du som medlem i ÅGV har ett förtroendeuppdrag med arvode inom Vänsterförbundet betalas en del av partiskatten årligen ut från partiet till ÅGV.

Mera om kommunalutskottet (på finska)

Kontakta oss ifall du vill med på vår egen mejlinglista