Verksamheten

Obs, webbplatsen förnyas som bäst! Denna sida kräver ännu en hel del arbete.

Vad vill du veta mera om?

ÅGV & Vänsterförbundet

Åbo Gröna Vänster är en lokal förening under Vänsterförbundet. De lokala föreningarna kallas även för partiavdelningar (puolueosasto på finska) och dessa avdelningar är en väldigt viktig port som möjliggör för en medlem att kunna vara aktiv och påverka inom partiet. Medan det är möjligt att vara medlem i partiet utan att välja en partiavdelning är det ändå rekkomenderat att välja en av de många lokala föreningarna undet Vänsterförbundet, liksom exempelvis ÅGV. Medan vi är unika med det att vi är den enda helt och hållet svenskspråkiga partiavdelning i Egentliga Finland strävar vi för övrigt att sätta en standard för en god och transparent föreningsverksamhet.

Verksamheten som vi själva arrangerar är huvudsakligen svenskspråkig men av olika skäl har ÅGV även arrangerat evenemang både på engelska och finska på grund av samarbete med andra politiska organisationer eller politiskt aktiva personer. Vi har även finskspråkiga medlemmar i föreningen som förstår svenska. Att vara svenskspråkig är inget krav för att medlem eller aktiv i föreningen men det underlättar naturligtvis att förstå språket även om en inte talar flytande.

För övrigt är det fullständigt möjligt att på olika sätt vara aktiv i ÅGV och delta i vår verksamhet utan att vara medlem, även om medlemskap är något vi rekkomenderar. Att bli medlem stöder vår verksamhet på olika sätt, bland annat ekonomiskt i och med att en del av medlemsavgiften som enskilda medlemmar betalar till partiet kommer tillbaks till partiavdelningarna. Vår huvudsakliga inkomstkälla är denna retur av medlemsavgift som betalas ut av partiet varje år.

Alla händelser och evenemang som vi i ÅGV själva arrangerar är öppna för alla intresserade och vi informerar om dem via vår blogg och övriga kanaler. Vi har även en händelsesida som synliggör de blogginlägg som angår våra egna likväl andra organisationers händelser och evenemang. Bläddra ner till relevant rubrik för mera information angående medlemskap, möten och evenemang.

Syftet med vår förening är dock inte endast att arrangera evenemang för våra medlemmars underhållning även om det nog också är en del av verksamheten. Föreningen skall finnas till som ett stöd för dess medlemmar i syfte att underlätta och motivera politisk aktivitet. Föreningen arbetar även för att vara en aktiv del av den politik som förs av partiet, vilket bland annat uppnås genom att upprätthålla kontakt och att samarbeta med partiet på olika nivåer.

Dessa nivåer syftar exempelvis på att det utöver partiavdelningar finns kommunala organisationer och distriktorganisationer under partiet. I Åboland och Egentliga Finland har vi Vänsterförbundet i Åbo (även kallad för Åbo Vänsterförbund) och Vänsterförbundet i Egentliga Finland. Som medlem i Åbo Gröna Vänster är du även per automatik medlem i dessa två organisationer som vi är en medlemsförening för.

Som medlem i vår förening har du rätt att representera oss på den kommunala organisationens och distriktorganisationens egna möten. Du har även rätt att bli nominerad av ÅGV för att representera Egentliga Finlands Vänsterförbund på Vänsterförbundets partikongress (partimötet) som hålls vart tredje år. Du har även rätt att representera vår förening på Landsmötet som också det hålls vart tredje år (vanligtvis lite före partikongressen). Landsmötet angår specifikt partiets svenskspråkiga verksamhet och alla svensk- eller tvåspråkiga partiavdelningar har rätt att utse representanter. Genom att bli medlem har du således möjlighet att vara med och påverka den politik som förs av Vänsterförbundet!

För det sista strävar vi även efter att engagera de av våra medlemmar som är studerande att vara aktiva i studentpolitiska sammanhang. Vi har länge haft många studerande aktiva i vår förening och bland dem har det varit en tradition att bilda en gruppering på nytt inför varje Kårval. Grupperingen brukar gå enligt samma namn som föreningen men det finns inget krav på detta.

Kårvalet har att göra med fullmäktige för Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) och är det högsta beslutfattande organet för studerande inom Åbo Akademi. Observera dock att grupperingen är ett självständigt organ som upprätthålls av studerande som ofta är mera eller mindre aktiva i vår förening, men det är inget vi kräver av dem. Naturligtvis stöder vi alltid bildandet av en gruppering på olika sätt. Vårt mål är i allmänhet alltid att upprätthålla kontakt med, och att hjälpa våra medlemmar samt aktiva för att främja politisk likväl studentpolitisk verksamhet. Det är ändå upp till studerandena själva att i sista hand göra det praktiska arbetet liksom att vara i kontakt med ÅAS.

Denna webbplats finns även till som ett stöd för dig som vill aktivera dig i samhället på olika sätt, och vi dokumenterar hur saker och ting brukar gå till. Detta gäller både med tanke på parti- likväl studentpolitik.


Medlemskap & representation

Vänsterförbundet i Åbo fungerar som en paraplyorganisation för oss och de andra medlemsföreningarna. På samma sätt fungerar distriktorganisationen som en paraplyorganisation för alla lokala föreningar i Egentliga Finland. Genom att bli medlem i Åbo Gröna Vänster eller en annan medlemsförening så blir du automatiskt medlem i Åbovänstern och distriktorganisationen. För övrigt innebär ett officiellt medlemskap i ÅGV att du är medlem i partiet.

Officiellt medlemskap innebär att du har har rätt att bli vald som representant för ÅGV till varje enskilt föreningsmöte (höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten) som ordnas av VF i Åbo och distriktorganisationen. Som medlem i ÅGV har du även rätt att bli vald som representant till Landsstyrelsens landsmöte som hålls vart tredje år, vilket är det högsta beslutsfattande organet för partiets svenskspråkiga verksamhet.

Medlemsföreningar har rätt att skicka en representant för varje tionde medlem i föreningen.Varje representant har en röst i det fall det behöver röstas om ett ärende. När föreningen blivit inkallad till ett möte väljer vi i efterhand de av våra medlemmar som sedan får fullmakt att representera oss på mötet ifråga. Före mötet börjar sker en granskning av fullmakt vilket innebär att medlemmen ifråga säger sitt namn och vilken förening hen representerar när medlemmen kommer till mötesplatsen.

Representanter väljs i första hand på ett av våra egna möten. Alla föreningens medlemmar har lika rätt att representera föreningen. Det vill säga att styrelsemedlemmar inte har någon förkörsrätt. Behovet av representanter annonseras i möteskallelsen och föredragningslistan vilket skickas ut på mejllistan. Ifall alla platser inte kan fyllas på ett möte så väljs resterande platser i efterhand (om möjligt). Alla platser måste inte nödvändigtvis fyllas men det är alltid bra om föreningen har så många representanter som möjligt.

Styrelsen har ett ansvar för att informera föreningens medlemmar angående alla möjligheter för dem att representera ÅGV. Dock är det medlemmarnas eget ansvar att anmäla intresse, antingen genom att delta på möten eller genom att kontakta oss per mejl. Obs, att ordförande inte har rätt att handplocka medlemmar till föreningsmöten. Som medlem är du berättigad att få informationen angående våra egna möten och deras innehåll, samt att kräva din rätt att få fungera som representant. Ifall det är många som kräver detsamma och det inte finns plats för alla att representera föreningen på ett enskilt möte, är det nödvändigt för styrelsen att välja representanterna, och att vid behov rösta om detta.

Övriga organisationer som representanter kan skickas till:

Åbo Gröna Vänster är även medlem i Tigern r.f. som ansvarar över och ger ut tidskriften Ny tid. ÅGV har rätt att skicka en eller flera representanter till deras årsmöten där vår förening har en röst. Detta beror på att ÅGV tidigare har varit aktieägare till Tigern. Numera har de inte längre aktieägare på samma sätt, utan Tigerns delägare har istället uppmanats att bli medlemsföreningar eller medlemmar av deras förening. Vi strävar efter att upprätthålla kontakt med Tigern och delta på deras möten.

Vänsterförbundet är en medlemsorganisation i FBF (Folkets bildningsförbund) som bland annat arrangerar Filosoficafét i Åbo. Eftersom vi är en lokalförening som tillhör Vänsterförbundet har vi rätt att delta på deras årsmöten där vi har en röst för föreningen. På grund av att FBF är en svenskspråkig organisation, och att vi är den enda svenskspråkiga medlemsföreningen i Åbo så går kallelsen ut till oss. Vi strävar efter att upprätthålla kontakt med FBF och att delta på deras möten.


Föreningsmöten & styrelsemöten

Alla medlemmar i Åbo Gröna Vänster är varmt välkomna att delta på varenda möte som antingen hålls av föreningen eller styrelsen. Traditionellt har även övriga intresserade alltid varit välkomna med på våra föreningsmöten likväl styrelsens möten. Observera att en förening och dess styrelse i princip är två olika juridiska organ, och således syftar inte föreningslagen på styrelsemöten när det är frågan om föreningsmöten i lagen. Vad ett föreningsmöte syftar på är vad föreningar brukar kalla för deras årsmöte, höst- eller vårmöte. Det syftar även på ett extra inkallat föreningsmöte vilket kan hållas när som helst under året ifall det finns orsak till det. När och hur ofta ett föreningsmöte skall hållas definieras av föreningens stadga, och stadgan kan även specifiera vad ett föreningsmöte borde behandla för ärenden.

Medlemmars rätt att delta på såväl styrelsens möten liksom föreningsmöten är även något som föreningens stadga kräver av oss. Alla möten måste antingen kungöras offentligt eller så måste vi skriftligen bjuda in våra medlemmar att delta (vilket vi gör via vår mejllista). Således har du som medlem laglig rätt att få information angående när och var möten kommer att hållas. Information angående styrelsens möten bör vara tillgänglig senast två dygn innan mötet. Observera att endast styrelsen har rösträtt på så kallade styrelsemöten (definieras i stadgan som övriga möten). Enligt stadgan har dock alla medlemmar rätt att ta del av beslutsfattandet vilket innebär att det bör vara möjligt för en medlem att delta på ett styrelsemöte och få sin röst hörd.

Liksom många andra föreningar har vi i Åbo Gröna Vänster ett årsmöte för att bland annat välja in en ny styrelse för ett verksamhetsår i taget. Vårt årsmöte håller vi i början av varje år, specifikt mellan januari och februari månad som det står i stadgan att det skall hållas. Detta innebär dock inte att det ej skulle vara möjligt att hålla ett extra insatt föreningsmöte ifall det av en eller annan orsak inte varit möjligt att hålla ett årsmöte, eller om det skett ett misstag bland annat. Styrelsen är helt enkelt skyldiga att fortsätta sin verksamhet tills ett extra insatt föreningsmöte kan hållas. Detta innebär inte att styrelsen måste vara särskilt aktiva tills dess, men deras lagliga ansvar som definieras av stadgan och föreningslagen kommer att fortsätta tills ett föreningsmöte kan hållas.

Föreningsmötet är dock inte enbart ett möte för att välja in en ny styrelse, utan det är vad som kallas för en förenings högsta beslutfattande organ. Alla medlemmar har rösträtt på ett föreningensmöte och för att ett beslut skall kunna fattas angående ett ärende bör den informationen varit tillgängliga medlemmarna minst en vecka före mötet. Den tidsramen är inte densamma för alla föreningar utan den specifieras även av vår stadga.

är styrelsens möten inte detsamma som föreningens möten (det vill säga årsmöten eller extra insatta medlemsmöten).

även om alla av föreningens medlemmar har rätt att delta.

De höst- och vårmöten som hålls av Åbo Vänsterförbund och Vänsterförbundet i Egentliga Finland handlar även om föreningsmöten. Detsamma gäller även partikongressen vilket är varför det kallas för partiets högsta beslutfattande organ. Det är föreningsmötet som gör de stora besluten som begränsar och ger riktlinjer för hur verksamheten borde se ut. Detta gäller även i vårat fall med tanke på exempelvis budget och verksamhetsplan som den nya styrelsen bör följa.

Styrelsen är i princip ett skillt skillt juridiskt organ från föreningen vilket innebär att vad som står i föreningslagen angående föreningsmöten inte angår styrelsemöten. Detta innebär bland annat att det är styrelsen och inte föreningens medlemmar som har rösträtt på ett styrelsemöte.

det är styrelsen och inte medlemmarna som har rösträtt. I ÅGV

som har ansvar över föreningen vilket innebär att det som står i föreningslagen angående föreningsmöten inte begränsar

Medan alla medlemmar av partiet, den kommunala organisationen och distriktorganisationen har samma lagliga rätt att delta på ett föreningsmöte vore det ändå inte praktiskt om den möjligheten inte begränsades på något sätt. När det gäller partikongressen är det

finns det ändå inte möjlighet för alla att delta.

– och distriktorganisationen har samma rätt att delta

regelbundet ordna verksamhet för föreningen, och att ÅGV aktivt representeras på de föreningsmöten som hålls av Vänsterförbundet i Åbo och distriktorganisationen. För att fatta beslut om den verksamhet som Åbo Gröna Vänster arrangerar eller tar del av så bör föreningens styrelse regelbundet sammankalla egna möten.

Ett övrigt möte kunde även kallas för ett styrelsemöte men för att tydliggöra att alla medlemmar är välkomna har vi traditionellt använt benämningen övrigt möte (eller helt enkelt möte). Föredragningslista och protokollföring är inget som föreningslagen kräver av möten som inte är föreningsmöten (årsmöten liksom höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten). Observera dock att så länge föreningen följer god förvaltningssed skall alla (även styrelsens) möten protokollföras och en föredragningslista bör alltid vara tillgänglig. Det har du som medlem rätt att kräva av föreningen och dess styrelse.

Förutom övriga möten håller föreningen årligen ett årsmöte bland annat för att välja en ny styrelse för föreningen. Eftersom det handlar om ett föreningsmöte bör styrelsen vara särskilt noggrann med att föreningslagen följs. Lagen specificerar inte hur övriga möten bör hållas men detsamma gäller inte föreningsmöten. Åtminstone föreningens ordförande bör ha läst föreningslagen. Enligt vår stadga måste årsmötet hållas i januari eller senast februari månad. Ett extra insatt medlemsmöte kan hållas när som helst enligt behov. Exempelvis kan ett sådant möte hållas ifall ordförande eller flera av styrelsens medlemmar är tvungna att avgå. Observera dock att samma principer gäller ett extra insatt medlemsmöte som för ett årsmöte. Möteskallelsen med alla nödvändiga bilagor bör vara tillgängligt medlemmarna senast en vecka före mötet för att årsmötet eller medlemsmötet skall vara lagligt sammankallat.

Ifall styrelsen av en eller annan orsak inte lyckas hålla ett lagligt årsmöte inom utsatt tid så är de antingen tvungna att fortsätta vara verksamma tills nästa årsmöte kan hållas eller så kan de sammankalla ett extra insatt medlemsmöte. Ifall föreningens medlemmar känner att styrelsen missbrukar deras makt eller inte sköter deras uppgifter så kan ett extra insatt medlemsmöte sammankallas av en enskild medlem. Detta kräver stöd av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Läs mera om detta i föreningslagen under paragraf 20.


Evenemang & händelser


Åbo gröna vänster arrangerar olika typer av evenemang för våra medlemmar och övriga intresserade. Vi ordnar både regelbundna och oregelbundna evenemang. Vid behov och i mån av möjlighet har vi exempelvis ordnat olika typer av seminarier för att uppmärksamma aktuella ärenden. Vi har också tagit del av och arrangerat verksamhet i samarbete med andra föreningar eller aktiva personer.

Exempel på årliga händelser:

Vänstervindar är ett slags symposium eller med andra ord ett festligt seminarium. Traditionsenligt arrangerar vi Vänstervindar på senhösten. Varje Vänstervindar har ett tema. Vi bjuder in en eller flera talare för att hålla föredrag som berör temat på ett eller annat sätt varefter det följer en diskussion publiken och talaren emellan. Vi har strävat efter att göra tillställningen mera festligt bland annat genom att bjuda på veganska snacks och bakelser. Evenemanget är alltid gratis. Poesiuppläsningen har även alltid varit en programpunkt under Vänstervindar.

Motborgarbladet är en tidskrift som föreningen publicerar varje år. Vi bjuder traditionsenligt in flera olika skribenter, grafiker och poeter för att göra ett bidrag på en eller två sidor (A4 och radavstånd 1,5) till det nya numret av Motborgarbladet. Varje nummer har ett särskilt tema som vi ber att bidragen uppmärksammar. Tidskriften publicerar vi i tid inför första maj både på vår webbplats och i tryckt format. I vanliga fall säljer vi det nya numret efter förstamajmarschen. Ifall det skulle ske att Motborgarbladet inte hinner tryckas i tid inför första maj så publicerar vi utgåvan i första hand på webbplatsen (gratis). När Motborgarbladet är färdigtryckt så säljer vi numret vid olika tillfällen i mån av möjlighet. Priset varierar beroende på tryckkostnaderna. Obs, att vi endast säljer tidskriften för att tjäna in tryckkostnaderna.

Efter första maj när Motborgarbladet är färdigtryckt så arrangerar vi i vanliga fall en releasefest för att fira det nya numret. I samband med releasefesten säljer vi alltid nya och gamla utgåvor av bladet. Programmet på releasefesten kan variera beroende på temat. Evenemanget är alltid gratis för alla deltagare.

Alternativa årsfesten (AÅ) är en tradition som föreningen påbörjade 2008 och som återvände till föreningen 2019. Från början arrangerades festen av aktiva studeranden inom föreningen i syfte att skapa ett alternativ till Studentkårens (Åbo Akademi) årsfest. Numera kan festen arrangeras (exempelvis i senvår) för att fira föreningens verksamhet. Festens syfte är att skapa en underhållande tillställning för föreningens medlemmar och alla övriga intresserade.

Naturligtivis är syftet fortfarande att skapa en alternativ tillställning till traditionellt dyra årsfester. AÅ är alltid helt och hållet gratis och vi bjuder på gratis vegansk mat (vanligtvis linssoppa), bröd, bakelser och dricka. Festen bjuder på live musik, poesiuppläsning, tal och olika typer av program beroende på temat. Det är en fest som är en förfest, fest-fest och efterfest på en och samma gång. Inträdet är naturligtvis gratis liksom resten av festen och det finns inte heller någon klädkod. Kom som du är och bli som du vill!

Exempel på regelbundna evenemang:

Läsecirklar är en slags diskussionstillfälle som vi har arrangerat för att ha en form av lättare verksamhet som vi kan erbjuda mera regelbundet. Syftet är att läsa och diskutera om sådana ämnen som vi själva känner att vi vet lite om. På ett möte bestämmer vi oss för en bok och ett kapitel för att läsa varefter vi träffas vid något skede på en allmän plats för att diskutera kapitlet. För intresserade deltagare har det aldrig varigt ett krav att läsa kapitlet men det underlättar naturligtvis diskussionen.

Filmkvällar kan hållas istället för Läsecirklar i syfte att diskutera ett aktuellt ämne. Efter filmen eller dokumentären har visats så kan en diskussion hållas bland deltagarna.

Exempel på verksamhet som vi tar del av:

Den typ av verksamhet som vi tar del av kan vara mera eller mindre regelbundet. Det kan handla om olika demonstrationer, första majtåget, Gulnäbbsakademin och andra aktuella händelser. Första majtåget har vi årligen tagit del av tillsammans med Vänsterförbundet i Åbo. Gulnäbbsakademin är främst menat för specialföreningar som tillhör Studentkåren i Åbo Akademi, och ÅGV är inte en sådan förening. Vi har dock traditionsenligt deltagit i händelsen för att marknadsföra föreningen och vår gruppering. Förutsättningen för att delta i Studentkårens evenemang är naturligtvis att det finns studeranden i ÅGV som har möjlighet och vilja att delta.

Exempel på demonstrationer som vi har organiserat tillsammans med andra organisationer och föreningar är en kvinnodagsdemonstration i Åbo, och Åbo utan nazister -demonstrationen. Olika typer av demonstrationer som vi tidigare har tagit del av är marscher mot rasism & sexism, samt demonstrationer för att uppmärksamma klimatförändringen. För övrigt har vi årligen deltagit på Åbo Pride -demonstrationståget.

Oregelbunden verksamhet:

För det sista är det inte hugget i sten att vi inte kan ordna något förutom det nämnda (så länge det inte överskrider den budget som fastställs under årsmötet). Lillajulsfester har vi exempelvis ordnat både själva och i samarbete med andra föreningar. Som medlem eller utomstående är det alltid fritt fram att föreslå verksamhet. Föreslaget kommer att behandlas under ett möte.

Titta på händelsekalendern eller bloggen ifall du vill se vad för evenemang som vi har ordnat tidigare (navigera uppåt i händelsekalendern för att se tidigare händelser)


Förtroendeuppdrag & val


Som medlem i ÅGV kan vi föreslå dig till ett förtroendeuppdrag som berör Vänsterförbundet, Åbovänstern (VF i Åbo) eller distriktorganisationen. Vem föreningen föreslår till uppdraget väljer vi själva men det är inte vi som väljer medlemmen till uppdraget. Naturligtvis kan vi inte föreslå en medlem för ett uppdrag utan tillstånd av personen ifråga.

Valet sker på ett övrigt möte eller föreningsmöte som kan hållas av Vänsterförbundet i Åbo, Åbovänsterns kommunalutskott, distriktorganisationen eller partiet. När och hur valet görs beror på uppdraget ifråga. Obs, att kommunalutskottet i princip fungerar som en styrelse för Vänsterförbundet i Åbo. Deras uppgift är att kartlägga Åbovänsterns kommunalpolitiska linje och bestämma om övriga ärenden som angår den kommunala organisationen.

Dessa förtroendeuppdrag kan handla om allt från att bli styrelsemedlem till ordförande eller viceordförande för organisationen ifråga. Under Åbovänsterns höstmöte kan vi exempelvis föreslå medlemmar till kommunalutskottet. Under höstmötet kan vi naturligtvis även föreslå en medlem för att bli ordförande för Vänsterförbundet i Åbo (och därmed också kommunalutskottet). Detsamma gäller distriktorganisationen.

Som medlem av föreningen har du även förmåga att ställa upp i val som till exempel kommunalvalet. I det fall det handlar om ett kommunalval är det inte för oss du ställer upp utan det är den kommunala organisationen (Vänsterförbundet i Åbo). Dock strävar vi naturligtvis efter att stöda de av våra medlemmar som ställer upp i val. Samtidigt strävar vi efter att samarbeta med resten av Vänsterförbundet och uppmärksamma de aktuella valen samt partiets kandidater.

Vid riksdagsval så kan vi nominera en eller flera av våra medlemmar för att väljas till kandidatlistan för Egentliga Finland. Själva valet görs på ett möte som hålls av distriktorganisationen. Före distrikt- mötet så hålls en medlemsomröstning vars syfte är att vägleda de val som kommer att göras under mötet. Obs, att mötet i princip kan välja att ignorera medlemsomröstningen. I sådant fall röstar representanterna på mötet om vilka medlemmar som skall väljas till kandidatlistan. I vanliga fall så väljer representanterna dock att följa medlemsomröstningen.

Vi informerar även angående övriga förtroendeuppdrag som berör Vänsterförbundet. Exempelvis finns det flera svenskspråkiga nämnder inom Åbo stad som representeras av Vänsterförbundet bland andra partier. Arvode ingår i dylika uppdrag. En del av arvodet går till partiet (partiskatt) och en del av partiskatten returneras till den lokala föreningen som medlemmen ifråga tillhör. Det vill säga att om du som medlem i ÅGV har ett förtroendeuppdrag med arvode inom Vänsterförbundet, betalas en del av partiskatten årligen ut från partiet till ÅGV.


Styrelsens arbete & upplägg

Styrelsen bör sträva efter att planera och arrangera relevant verksamhet för föreningen förutsatt att det finns behov, tid och möjlighet för det. Medan regelbunden verksamhet är bra för föreningens bästa är det dock nödvändigt att ta i beaktande att styrelsearbetet sker på frivillig basis även om styrelsen har ett visst ansvar och skyldighet att sköta om föreningen. Det är hur som helst inte nödvändigt att ta föreningsarbetet på för stort allvar. Varken ordförande, övriga styrelsemedlemmar eller föreningsaktiva skall behöva köra slut på sig själva på grund av föreningen.

Det viktiga är i sista hand att att föreningens medlemmar får den information de behöver med tanke på diverse förtroendeuppdrag och möjligheter att delta i eller påverka partiets politiska verksamhet. Med andra ord behöver alla medlemmar av föreningen få samma information i så god tid som möjligt, exempelvis med tanke på att representera ÅGV i kommunal- eller distriktorganisationens möten. Det är inte okej att handplocka medlemmar. I första hand bör alla medlemmar ha samma möjlighet att anmäla deras intresse, och det är även bra om den möjligheten finns i god tid före ett styrelsemöte där ett officiellt beslut kan göras. I andra hand kan ordförande och styrelsen kontakta individuella medlemmar som kan tänkas vara intresserade av ett uppdrag eller möjlighet att representera föreningen.

Styrelsens upplägg är som följer nedan.

Ordförande

Ordförande har det huvudsakliga ansvaret över föreningens verksamhet. Hen delegerar uppgifter bland styrelsens medlemmar, sammankallar föreningens möten och skriver föredragningslistan.

Ordförandes uppgift är även att upprätthålla kontakt med partiet, den kommunala organisationen, distriktorganisationen och övriga vänsterorienterade organisationer inom och utanför Vänsterförbundet. Hens postadress används som föreningens adress, och bland annat möteskallelser skickas per post (och även e-post) till ordförande. Ordförande fungerar i princip som en mellanhand för Vänsterförbundet och den lokala föreningens (ÅGV) medlemmar, och hen bör föra all nödvändig information vidare till medlemmarna.

I och med att Åbo Gröna Vänster är den enda lokala föreningen i Åbo som är svenskspråkig så fungerar ordförande även som en kontaktperson för den svenska vänstern i Åbo.

Viceordförande


Viceordförandes uppgift är att dela på ordförandes ansvar och vid behov hålla föreningens möten. På vilket sätt ansvaret fördelas avgör ordförande och viceordförande sinsemellan.

Kassören


Kassören har det huvudsakliga ansvaret över föreningens bankkonto. Hen betalar föreningens räkningar och övriga skulder. Kassören gör även bokslut över verksamhetsåret och en budget för det kommande verksamhetsåret. Bokslut och budget presenteras under årsmötet.

Sekreterare


Sekreteraren protokollför föreningens möten. Enligt stadgan måste styrelsen inte ha en sekreterare men på grund av att det är mera eller mindre nödvändigt för föreningen att verksamheten dokumenteras är posten ändå viktig. Ifall en sekreterare inte kan väljas är det således nödvändigt att sekreterarens uppgifter delegeras till en mötesdeltagare i början av varje möte som sammankallats av styrelsen.

Övriga styrelsemedlemmar


En övrig styrelsemedlem har inget officiellt uppdrag i styrelsen. Det är dock önskvärt att övriga styrelsemedlemmar deltar på förvaltningsarbetet och föreningens möten i mån av möjlighet. Enligt stadgan måste styrelsen minst ha 2 övriga styrelsemedlemmar och högst 10.

Suppleanter


Suppleanter har inget ansvar att delta på föreningens möten men det är naturligtvis bra ifall de har möjlighet att delta vid behov. Enligt stadgan måste minst hälften av styrelsens medlemmar vara närvarande för att ett möte kan konstateras lagligt och beslutsfört. Ifall en styrelsemedlem av en eller annan orsak inte kan närvara, och ett lagligt möte inte kan hållas så är det aktuellt att kalla in suppleanter. Styrelsen måste minst ha 1 suppleant och högst 4.