Kårvalsprogrammet 2015

1. Kvalitativ undervisning – inte magisterproduktion!

Åbo Akademi bör satsa mera på att bygga upp en mångsidig och kvalitativ, på forskning baserad, undervisning, istället för att reducera universitetet till en magisterfabrik där de studerandes undervisnings- och inlärningsupplevelser kommer på andra plats.

2. Påverkan och genomskinlighet inom Åbo Akademi

Åbo Akademis Studentkårs uppgift är att se till att vi studerande hörs och tas i beaktande inom Åbo Akademis beslutsfattande. Men studentkåren bör även se till att vårt universitet fungerar på ett ekologiskt hållbart, jämlikt och öppet sätt.

3. Vi behöver en tillräcklig utkomst

Studerande som lever på studiestöd lever idag rejält under fattigdomsgränsen. Studiestödets storlek är även en fråga om psykisk hälsa. Studiestödet bör vara tillräckligt stort för att möjliggöra heltidsstudier. Livet utanför studierna ska inte gå ut på att finansiera själva studierna. Vi ska inte vara tvungna att arbeta vid sidan om studierna, eftersom studierna lider av detta.

4. Jämlikt och öppet beslutsfattande

Studentkåren bör arbeta för en ökad öppenhet och delaktighet i fråga om beslutsfattandet på alla nivåer, såväl inom studentkåren som på ÅA i stort. Jämlikhetsfrågor bör uppmärksammas mångsidigare inom beslutsfattandet, såväl gällande resultat som strukturer.

5. Stoppa kommersialiseringen av universiteten!

Studentkåren bör motverka en ytterligare kommersialisering av universitetet och dess verksamhet. Privata sektorns vinstintresse får inte styra vår utbildning och forskning.

6. Universitetsutbildning är en rättighet som inte realiseras för alla

Universitetsutbildningen måste utvecklas i en riktning där den inte längre är ett socioekonomiskt arvegods. Även om andelen manliga och kvinnliga studerande inom Åbo Akademi är relativt jämlikt fördelad så finns det ett strukturellt problem inom förvaltningen. Ju högre upp i hierarkin man kommer desto mindre kvinnor finns representerade.

7. Kårhuset – inte bara årsfester

Studentkårens främsta uppgift är att bevaka våra intressen och göra vårt liv bättre. Av de evenemang som ordnas ska fokus ändå ligga på avgiftsfri, lättillgänglig verksamhet för alla kåreniter. Användningen av Kårhuset bör göras tillgängligare för alla.

8. Påverkan lokalt och nationellt

Studentkåren bör vara en modig och radikal samhällelig aktör, som tar ställning i olika frågor som berör studerande samt representerar de studerande i nationella och kommunala frågor.