Styrelsens upplägg

Föreningen håller årsmöte i början av varje år för att välja en ny styrelse för verksamhetsåret. Enligt stadgan måste årsmötet hållas senast februari månad. Styrelsens upplägg är som följer:

Ordförande

Ordförande har det huvudsakliga ansvaret över föreningens verksamhet. Ordförande delegerar uppgifter bland styrelsens medlemmar, sammankallar föreningens möten och skriver föredragningslistan.

Vice ordförande

Vice ordförandes uppgift är att dela på ordförandes ansvar och vid behov hålla föreningens möten. På vilket sätt ansvaret fördelas avgör ordförande och vice ordförande sinsemellan.

Kassören

Kassören har det huvudsakliga ansvaret över föreningens bankkonto. Kassören betalar föreningens räkningar samt övriga skulder, gör bokslut över verksamhetsåret och en budget för det kommande verksamhetsåret. Bokslut och budget presenteras under årsmötet.

Sekreterare

Sekreteraren protokollför föreningens möten. Enligt stadgan måste styrelsen inte ha en sekreterare men på grund av att det är nyttigt för föreningen att verksamheten dokumenteras är posten ändå viktig.

Övriga styrelsemedlemmar

En övrig styrelsemedlem har inget officiellt uppdrag i styrelsen. Det är dock önskvärt att övriga styrelsemedlemmar deltar på förvaltningsarbetet och på föreningens möten i mån av möjlighet. Enligt stadgan måste styrelsen minst ha 2 övriga styrelsemedlemmar och högst 10.

Suppleanter

Enligt stadgan måste minst hälften av styrelsens medlemmar vara närvarande för att ett möte kan konstateras lagligt och beslutsfört. Om en styrelsemedlem av en eller annan orsak inte kan närvara är det aktuellt att kalla in suppleanter. Styrelsen måste minst ha 1 suppleant och högst 4.