Styrelsens upplägg


Föreningen håller årsmöte i början av varje år för att välja en ny styrelse för verksamhetsåret. Enligt stadgan måste årsmötet hållas senast februari månad. Styrelsens upplägg är som följer:

Ordförande


Ordförande har det huvudsakliga ansvaret över föreningens verksamhet. Hen delegerar uppgifter bland styrelsens medlemmar, sammankallar föreningens möten och skriver föredragningslistan.

Ordförandes uppgift är även att upprätthålla kontakt med partiet, den kommunala organisationen, distriktorganisationen och övriga vänsterorienterade organisationer inom och utanför Vänsterförbundet. Hens postadress används som föreningens adress, och bland annat möteskallelser skickas per post hem till ordförande. Ordförande fungerar i princip som en mellanhand för Vänsterförbundet och den lokala föreningens (ÅGV) medlemmar, och hen bör föra all nödvändig information vidare till medlemmarna.

I och med att Åbo Gröna Vänster är den enda lokala föreningen i Åbo som är svenskspråkig så fungerar ordförande även som en kontaktperson för den svenska vänstern i Åbo.

Viceordförande


Viceordförandes uppgift är att dela på ordförandes ansvar och vid behov hålla föreningens möten. På vilket sätt ansvaret fördelas avgör ordförande och viceordförande sinsemellan.

Kassören


Kassören har det huvudsakliga ansvaret över föreningens bankkonto. Hen betalar föreningens räkningar och övriga skulder. Kassören gör även bokslut över verksamhetsåret och en budget för det kommande verksamhetsåret. Bokslut och budget presenteras under årsmötet.

Sekreterare


Sekreteraren protokollför föreningens möten. Enligt stadgan måste styrelsen inte ha en sekreterare men på grund av att det är mera eller mindre nödvändigt för föreningen att verksamheten dokumenteras är posten ändå viktig. Ifall en sekreterare inte kan väljas är det således nödvändigt att sekreterarens uppgifter delegeras till en mötesdeltagare i början av varje möte som sammankallats av styrelsen.

Övriga styrelsemedlemmar


En övrig styrelsemedlem har inget officiellt uppdrag i styrelsen. Det är dock önskvärt att övriga styrelsemedlemmar deltar på förvaltningsarbetet och föreningens möten i mån av möjlighet. Enligt stadgan måste styrelsen minst ha 2 övriga styrelsemedlemmar och högst 10.

Suppleanter


Suppleanter har inget ansvar att delta på föreningens möten men det är naturligtvis bra ifall de har möjlighet att delta vid behov. Enligt stadgan måste minst hälften av styrelsens medlemmar vara närvarande för att ett möte kan konstateras lagligt och beslutsfört. Ifall en styrelsemedlem av en eller annan orsak inte kan närvara, och ett lagligt möte inte kan hållas så är det aktuellt att kalla in suppleanter. Styrelsen måste minst ha 1 suppleant och högst 4.