Kårvalsprogram 2020-2021 (Student Union election programme)


1. Påverkan och transparens inom Åbo Akademi

Åbo Akademis Studentkårs uppgift är att se till att vi studerande hörs och tas i beaktande inom Åbo Akademis beslutsfattande. Men studentkåren bör även se till att vårt universitet fungerar på ett ekologiskt hållbart, jämlikt och öppet sätt.

 • Undervisningen bör vara av god kvalitet och Åbo Akademi bör stå emot det höga trycket på så kallade ”olönsamma” ämnen. Studentkåren bör arbeta för att inget ämne läggs ner inom ÅA.
 • För att universitetsutbildning verkligen ska vara avgiftsfri för alla, bör studiematerial och böcker vara lättillgängligt. Det bör finnas tillräckligt mycket böcker på biblioteken för åtminstone de obligatoriska kurserna. Ingen ska behöva betala extra för studiematerial.
 • Åbo Akademi bör inkludera nya varierande undervisningsformer med tanke på att människor är olika och lär sig på olika sätt. Studerande och forskare bör uppmuntras till att pröva nya kanaler för alternativa studiesätt, och exempelvis studiecirkelverksamhet bör utvidgas och användas mer. Alternativa former av studier bör ges studiepoäng.

2. Kvalitativ undervisning – inte magisterproduktion!

Åbo Akademi bör satsa mera på att bygga upp en mångsidig, kvalitativ och forskningsbaserad undervisning, istället för att reducera universitetet till en magisterfabrik där studerandes undervisnings- och inlärningsupplevelse kommer på andra plats. En bredare kandidatexamen får inte genomföras till priset av att de mindre ämnena lider.

3. Miljöhänsyn

ÅAS och ÅA bör uppmärksamma den tyngd som miljöfrågor och klimatneutralitet har. På individuellt plan tar mängder av människor idag ansvar, men det största ansvaret ligger fortfarande vid stora ekonomiska jättars fötter. Därför bör allt samarbete med företag basera sig på miljövänliga lösningar. Dessutom bör all verksamhet genomsyras av ett hållbart tänkande.

 • ÅAS bör välja förnybara energikällor och bör arbeta för att ÅA använder förnybara energikällor.
 • Förutom fler rättvisemärkta produkter bör kårrestaurangerna fortsätta utveckla serveringen av närproducerad och vegetarisk/vegansk mat. Kårcaféerna bör alltid ha veganska maträtter som ett alternativ.
 • ÅAS bör arbeta för att Åbo Akademi ska bli ett rättvisemärkt universitet och som första steg bör rättvisemärkta produkter användas mer inom ÅAS egna evenemang och kårrestauranger. Både Novia och Åbo Universitet är rättvisemärkta, ÅA ligger här hästlängder efter i eko-utvecklingen!
 • Stadsplaneringen bör utvecklas på cyklisternas och kollektivtrafikens villkor, inte privatbilismens. ÅAS bör ta ställning till Åbo stads nuvarande stadsplanering.

4. Jämlikhet och intersektionalitet

Studentkåren bör arbeta för en ökad öppenhet och delaktighet i fråga om beslutsfattandet på alla nivåer, såväl inom studentkåren som på ÅA i stort. Universitetsutbildning är en rättighet som inte realiseras för alla. Jämlikhetsfrågor bör uppmärksammas mångsidigare inom beslutsfattandet, såväl gällande resultat som strukturer. 

 • Studentkåren bör sträva till att aktivera sina medlemmar i beslutsfattanden som rör studentkårens verksamhet. Kårmedlemmarna ska ha möjlighet att ta ställning genom enkäter och liknande, och Studentkåren bör respektera medlemmarnas åsikter.
 • Studentkåren bör arbeta för att jämställdhetsundersökningar och -planer görs och följs även på institutionsnivå. Jämlikhetsplaner och -undersökningar bör leda till konkreta förbättringsåtgärder.
 • Personalen på SHVS bör få bättre färdigheter om hur intersex och transpersoner, samt HBTQIA+ patienter ska bemötas.

5. Trivsel i studielivet

ÅAS måste ta tydlig ställning mot sexuella trakasserier och komma med konkreta åtgärder som ÅA ska förverkliga. Sexuella trakasserier och sexuellt våld är strukturella problem i vårt samhälle. Allas rätt till trygghet och trivsel är en självklarhet – Ingen skall utsättas för något slag av ofredande!

 • Det skall införas undervisning om sexuella trakasserier och sexuellt våld redan under introduktionsveckan vid alla fakulteter vid ÅA. Under introveckan 2018 ordnades det en workshop om sexuella trakasserier och våld vid FHPT men år 2019 ordnades ingen dylik workshop trots att problemet kvarstår och att jämställdhetskommittén utfärdat ett direktiv om att workshops angående denna fråga bör ordnas.  

6. Inkludering av internationella och utbytesstuderande

ÅAS bör bevaka internationella studerandes och utbytesstuderandes intressen bland annat genom att se till så all nödvändig information finns tillgänglig på engelska. ÅAS föreningar bör även se till att dessa studerande känner sig välkomna på campus genom att ordna program på engelska. 

 • I studiehandboken har det under våren 2019 ibland inte funnits beskrivning på engelska vid de engelskspråkiga kurserna. ÅAS bör sätta press på ÅA när det gäller uppdateringen om Studiehandboken.

7. Vi behöver en tillräcklig utkomst

Studerande som lever på studiestöd lever idag rejält under fattigdomsgränsen. Studiestödets storlek är även en fråga om psykisk hälsa. Studiestödet bör vara tillräckligt stort för att möjliggöra heltidsstudier.

 • Livet utanför studierna ska inte gå ut på att finansiera själva studierna. Vi ska inte vara tvungna att arbeta vid sidan om studierna, eftersom studierna lider av detta.
 • Studerande har rättigheter också i fråga om välmående och hälsovård. Vi ska inte betala den snabbare examenstidtabellen med vår hälsa. Det bästa sättet att motverka psykiskt illamående och stress är att sätta stopp för det som orsakar dessa. Förkortad studietid leder till att studerande inte kan knyta de kontakter som är till nytta i livet efter studierna.
 • Studentkåren bör arbeta för en rejäl nivåhöjning av studiestödet.
 • Studentkåren bör arbeta för att återgå till det föregående systemet före studiestödsreformen 2017.  Det allmänna bostadstillägget bör slopas och det gamla systemet med studiestödets bostadstillägg skall återinföras.
 • Studentkåren bör arbeta för att förlänga tidsbegränsningen för studielånsavdraget. 

8. Stoppa kommersialiseringen av universiteten!

Studentkåren bör motverka en ytterligare kommersialisering av universitetet och dess verksamhet. Privata sektorns vinstintresse får inte styra vår utbildning och forskning.

 • I fall studentkåren ansöker om företagssponsorering måste företagen uppfylla kriterier för etik och miljöhänsyn. Oetiska företag ger en ansvarslös bild av studentkåren.
 • Den ökade privata finansieringen av universitetens ekonomi har haft negativa effekter. Universiteten har lagts i en ojämlik situation och en större vikt på ”lönsamhet” har lyfts fram. Därför bör studentkårerna arbeta för att universitetens basfinansiering tryggas genom statliga medel.
 • Retoriken angående lönsamhet påverkar studierna på ett negativt sätt.

9. Påverkan på lokal och nationell nivå 

Studentkåren bör vara en modig och radikal samhällelig aktör, som tar ställning i olika frågor som berör studerande samt representerar de studerande i nationella och kommunala frågor.

10. Kårhuset – inte bara årsfester

Studentkårens främsta uppgift är att bevaka samtliga studerandens intressen och göra deras liv bättre. Av de evenemang som ordnas ska fokus ändå ligga på avgiftsfri, lättillgänglig verksamhet för alla kåreniter. Användningen av Kårhuset bör göras tillgängligare för alla.

Student Union Election programme 2020-2022


1. Influence and transparency within Åbo Akademi University

ÅAU’s Student union’s job is to make sure that our voice as students are heard and taken into consideration within ÅAU’s decisionmaking. But the Student Union’s should also make sure that our university is ecologically sustainable, equal and open.

 • the education should be of good quality and ÅAU should resist the enormous pressure that is put against so called “unprofitable” subjects. The Student Union should make sure that no subject is shut down in ÅAU.
 • To make sure that the education would be free for everyone all studymaterial and books should be made available. There should also be enough books at the libraries for at least the mandatory courses. No one should need to pay extra for studymaterial.
 • ÅAU should include new and varying ways of educating considering that everyone is different and everyone learns differently. Students and researchers should be encouraged to try different ways to study and for instance the concept of a studycircle should be expanded and used more. A student should be able to get study credits from alternative forms of studying.

2. Qualitative education – no to degreefactory!

ÅAU should put effort into building a versatile, qualitative and researchbased education, instead of reducing the university into a degreefactory where the students education- and learningexperiences are put second. A wider Bachelor’s degree should not be carried out for the sake of the smaller subjects suffering.     

3. Climate perspective

The Student Union and ÅAU should pay attention to the importance of climate issues and climate neutrality. On individual level people are taking their responsibility, but the biggest responsibility should lay at the hands of the bigger economical giants. Therefore all cooperation with corporations should be based on climatefriendly solutions. Also, all activity should be based on sustainability.

 • The Student Union should choose reusable energysources and should put pressure on ÅAU to use renewable energysources.
 • The Student Unions restaurantchain Kårcaafeerna should have more Fair Trade products and continue to serve locally produced and vegetarian/vegan food. A vegan option should always be provided at every single Kårcafe.
 • ÅAS should work for ÅAU becoming a fair trade university and as a first step fair trade procucts should be used more within ÅAS own events and restaurants. Both Novia and Turun Yliopisto are fair trade marked, it’s time for ÅAU to take steps towards an eco-future!
 • The city planning should be developed more for using bikes and public transportation, not for cars. ÅAS should take a stand against Turku citys city planning.

4. Equality and intersectionality

ÅAS should work for a more open and inclusive environment for decisionmaking on all levels, within ÅAS and ÅAU. Universityeducation is a privilege that isn’t actualised for everyone. Questions about equality should be taken into consideration more, both concerning results and structures.

 • ÅAS should strive to activate their members in decisionmaking concerning ÅAS activities. The members should be given an opportunity to take a stand through surveys and such, and ÅAS should respect their members opinions.
 • ÅAS should work for equality analysis and for plans to be made and followed up even on a institutional level, since they should lead to concrete improvments.
 • The staff at YTHS should be educated in how to better take into consideration intersex, transpeople and LGBTQIA+ people.

5. The well-being of students

ÅAS must take a clear stance against sexual harassment and come with concrete actions ÅAU could actualize. Sexual harasments and violence is a structural problem in our society. Everyone’s safety and well-being should be given – No one should be harassed in any way or form!

 • There should be a workshop about sexual harassment and violence during the introduction week to studies at ÅAU at all faculties. During the introductionweek 2018 this kind of workshop was held at FHPT but 2019 it was not, even though the problem still exists and the equality committee had given a directive that a workshop of this kind should be held.

6. Inclusion of international and exchange students

ÅAS should watch over international and exchange students interests for instance by making sure all essential information is accessible in English. ÅAS associations should make sure that international and exchange students feel welcome by having events in English.

 • In the spring of 2019, at times there hasn’t been a description in English in the study manual about the courses that are in English. The Student Union needs to pressure ÅA as regards to updating the study manual.

7. We need a solid livelihood

Students living on the study grant are today living substantially bellow the poverty line. The amount of the study grant is also a question of mental wellbeing. The study grant needs to be a sufficient amount to make full-time studies possible.

 • Life outside of the studies should not be spent on financing the studies themselves. We should not have to work alongside the studies, because the studies will suffer for it.
 • Students have rights, also in questions of wellbeing and healthcare. We should not have to pay the rapid degree timetable with our health. The best way to counteract mental unwellnes and stress is to put and end to the cause of these. A shorter duration of studies leads to students being unable to make the connections that are useful in the life after studies.
 • The Student Union needs to work for a substantial raise in the amount of the study grant.
 • The Student Union needs to work for returning to the previous system before the reform of the study grant in 2017. The general housing benefit needs to be scrapped, and the old system with the housing benefit of the study grants needs to be reinstated.
 • The Student Union needs to work for extending the time restriction for the deduction of student loans.

8. Stop the commercialisation of the university!

ÅAS should work against a further commercialisation of the university and it’s activities. The private sectors interest for profit can’t steer our education and research.

 • If ÅAS applies for sponsorship from a business, that business has to meet the criterias of ethics and environment. Unethical businesses give an image of irresponsibility.
 • The increased private financing of the university’s economy has had negative effects. The university has been put in an unequal situation and more weight has been put on being profitable.
 • The rethorics of being profitable has affected the studies in a negative way.

9. Influenced on a local and national level

ÅAS should be a brave and radical societal participant, that takes a stance in different issues that concern students and ÅAS should represent students in national and municipality questions.

10. Not only annual parties

ÅAS main task should be to watch over students interests and make the students lives better. Of the events that are organized the focus should be on a free, easily accessible activity for ever single member. The use of the Kårhouse should be made accessible to everyone.

En reaktion till “Kårvalsprogram 2020-2021 (Student Union election programme)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s