Kårvalsprogram 2020-2022

1. Påverkan och transparens inom Åbo Akademi

Åbo Akademis Studentkårs uppgift är att se till att vi studerande hörs och tas i beaktande inom Åbo Akademis beslutsfattande. Men studentkåren bör även se till att vårt universitet fungerar på ett ekologiskt hållbart, jämlikt och öppet sätt.

 • Undervisningen bör vara av god kvalitet och Åbo Akademi bör stå emot det höga trycket på så kallade ”olönsamma” ämnen. Studentkåren bör arbeta för att inget ämne läggs ner inom ÅA.
 • För att universitetsutbildning verkligen ska vara avgiftsfri för alla, bör studiematerial och böcker vara lättillgängligt. Det bör finnas tillräckligt mycket böcker på biblioteken för åtminstone de obligatoriska kurserna. Ingen ska behöva betala extra för studiematerial.
 • Åbo Akademi bör inkludera nya varierande undervisningsformer med tanke på att människor är olika och lär sig på olika sätt. Studerande och forskare bör uppmuntras till att pröva nya kanaler för alternativa studiesätt, och exempelvis studiecirkelverksamhet bör utvidgas och användas mer. Alternativa former av studier bör ges studiepoäng.

2. Kvalitativ undervisning – inte magisterproduktion!

Åbo Akademi bör satsa mera på att bygga upp en mångsidig, kvalitativ och forskningsbaserad undervisning, istället för att reducera universitetet till en magisterfabrik där studerandes undervisnings- och inlärningsupplevelse kommer på andra plats. En bredare kandidatexamen får inte genomföras till priset av att de mindre ämnena lider.

3. Miljöhänsyn

ÅAS och ÅA bör uppmärksamma den tyngd som miljöfrågor och klimatneutralitet har. På individuellt plan tar mängder av människor idag ansvar, men det största ansvaret ligger fortfarande vid stora ekonomiska jättars fötter. Därför bör allt samarbete med företag basera sig på miljövänliga lösningar. Dessutom bör all verksamhet genomsyras av ett hållbart tänkande.

 • ÅAS bör välja förnybara energikällor och bör arbeta för att ÅA använder förnybara energikällor.
 • Förutom fler rättvisemärkta produkter bör kårrestaurangerna fortsätta utveckla serveringen av närproducerad och vegetarisk/vegansk mat. Kårcaféerna bör alltid ha veganska maträtter som ett alternativ.
 • ÅAS bör arbeta för att Åbo Akademi ska bli ett rättvisemärkt universitet och som första steg bör rättvisemärkta produkter användas mer inom ÅAS egna evenemang och kårrestauranger. Både Novia och Åbo Universitet är rättvisemärkta, ÅA ligger här hästlängder efter i eko-utvecklingen!
 • Stadsplaneringen bör utvecklas på cyklisternas och kollektivtrafikens villkor, inte privatbilismens. ÅAS bör ta ställning till Åbo stads nuvarande stadsplanering.

4. Jämlikhet och intersektionalitet

Studentkåren bör arbeta för en ökad öppenhet och delaktighet i fråga om beslutsfattandet på alla nivåer, såväl inom studentkåren som på ÅA i stort. Universitetsutbildning är en rättighet som inte realiseras för alla. Jämlikhetsfrågor bör uppmärksammas mångsidigare inom beslutsfattandet, såväl gällande resultat som strukturer. 

 • Studentkåren bör sträva till att aktivera sina medlemmar i beslutsfattanden som rör studentkårens verksamhet. Kårmedlemmarna ska ha möjlighet att ta ställning genom enkäter och liknande, och Studentkåren bör respektera medlemmarnas åsikter.
 • Studentkåren bör arbeta för att jämställdhetsundersökningar och -planer görs och följs även på institutionsnivå. Jämlikhetsplaner och -undersökningar bör leda till konkreta förbättringsåtgärder.
 • Personalen på SHVS bör få bättre färdigheter om hur intersex och transpersoner, samt HBTQIA+ patienter ska bemötas.

5. Trivsel i studielivet

ÅAS måste ta tydlig ställning mot sexuella trakasserier och komma med konkreta åtgärder som ÅA ska förverkliga. Sexuella trakasserier och sexuellt våld är strukturella problem i vårt samhälle. Allas rätt till trygghet och trivsel är en självklarhet – Ingen skall utsättas för något slag av ofredande!

 • Det skall införas undervisning om sexuella trakasserier och sexuellt våld redan under introduktionsveckan vid alla fakulteter vid ÅA. Under introveckan 2018 ordnades det en workshop om sexuella trakasserier och våld vid FHPT men år 2019 ordnades ingen dylik workshop trots att problemet kvarstår och att jämställdhetskommittén utfärdat ett direktiv om att workshops angående denna fråga bör ordnas.  

6. Inkludering av internationella och utbytesstuderande

ÅAS bör bevaka internationella studerandes och utbytesstuderandes intressen bland annat genom att se till så all nödvändig information finns tillgänglig på engelska. ÅAS föreningar bör även se till att dessa studerande känner sig välkomna på campus genom att ordna program på engelska. 

 • I studiehandboken har det under våren 2019 ibland inte funnits beskrivning på engelska vid de engelskspråkiga kurserna. ÅAS bör sätta press på ÅA när det gäller uppdateringen om Studiehandboken.

7. Vi behöver en tillräcklig utkomst

Studerande som lever på studiestöd lever idag rejält under fattigdomsgränsen. Studiestödets storlek är även en fråga om psykisk hälsa. Studiestödet bör vara tillräckligt stort för att möjliggöra heltidsstudier.

 • Livet utanför studierna ska inte gå ut på att finansiera själva studierna. Vi ska inte vara tvungna att arbeta vid sidan om studierna, eftersom studierna lider av detta.
 • Studerande har rättigheter också i fråga om välmående och hälsovård. Vi ska inte betala den snabbare examenstidtabellen med vår hälsa. Det bästa sättet att motverka psykiskt illamående och stress är att sätta stopp för det som orsakar dessa. Förkortad studietid leder till att studerande inte kan knyta de kontakter som är till nytta i livet efter studierna.
 • Studentkåren bör arbeta för en rejäl nivåhöjning av studiestödet.
 • Studentkåren bör arbeta för att återgå till det föregående systemet före studiestödsreformen 2017.  Det allmänna bostadstillägget bör slopas och det gamla systemet med studiestödets bostadstillägg skall återinföras.
 • Studentkåren bör arbeta för att förlänga tidsbegränsningen för studielånsavdraget. 

8. Stoppa kommersialiseringen av universiteten!

Studentkåren bör motverka en ytterligare kommersialisering av universitetet och dess verksamhet. Privata sektorns vinstintresse får inte styra vår utbildning och forskning.

 • I fall studentkåren ansöker om företagssponsorering måste företagen uppfylla kriterier för etik och miljöhänsyn. Oetiska företag ger en ansvarslös bild av studentkåren.
 • Den ökade privata finansieringen av universitetens ekonomi har haft negativa effekter. Universiteten har lagts i en ojämlik situation och en större vikt på ”lönsamhet” har lyfts fram. Därför bör studentkårerna arbeta för att universitetens basfinansiering tryggas genom statliga medel.
 • Retoriken angående lönsamhet påverkar studierna på ett negativt sätt.

9. Påverkan på lokal och nationell nivå 

Studentkåren bör vara en modig och radikal samhällelig aktör, som tar ställning i olika frågor som berör studerande samt representerar de studerande i nationella och kommunala frågor.

10. Kårhuset – inte bara årsfester

Studentkårens främsta uppgift är att bevaka samtliga studerandens intressen och göra deras liv bättre. Av de evenemang som ordnas ska fokus ändå ligga på avgiftsfri, lättillgänglig verksamhet för alla kåreniter. Användningen av Kårhuset bör göras tillgängligare för alla.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s